Venekankaat.fi tietosuoja (GDPR)


Rekisterinpitäjä

Venekankaat.fi palvelu / Teka Trading Oy

-

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Teka Trading Oy
Y-tunnus: 3177793-9
Kärsämäentie 5
20300 Turku
Sähköposti: mail@venekankaat.fi

-

Rekisterin nimi

Venekankaat.fi asiakasrekisteri.

-

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Venekankaat.fi yksityisasiakkaiden asiakassuhteiden hoitaminen:

Asiakkaiden yksilöiminen ja tunnistaminen
Asiakkaan tilaamien tuotteiden laskutus, toimittaminen ja jälkihoito
Asiakasreklamaatioiden hoitaminen
Asiakastyytyväisyyskyselyjen lähettäminen
Rekisterin tietosisältö

-

Perustiedot, kuten:

Etu- ja sukunimet
Yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Titteli

-

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten:

Yhteystietoihin liittyvät tiedot (Yritys, Y-tunnus, työntekijöiden nimet ja yhteystiedot)
Tunnistettuna asiakkaana tehtyjen ostojen tiedot ja ostoprosessin eri vaiheet ja tapahtumat
Maksuprosessiin liittyvät tiedot

-

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat asiakkaalta itseltään puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai vastaavalla tavalla sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä palveluihin rekisteröitymisen ja käytön yhteydessä. Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä muun muassa rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista, joissa rekisteröityneestä on tietoja saatavilla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, postin osoitetietojärjestelmä, luottotietorekisteristä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämistä rekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

-

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Rekisteröidyn suostumuksella tämän Palveluun tallentamat hakukriteerit, tiettyihin kohteisiin liittyvät yhteydenottopyynnöt ja yhteystiedot voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille kuten rekisteröityä kiinnostavien kohteiden välittäjille.

-

Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

-

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

-

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan lain edellyttämässä, kohtuullisessa ajassa.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä mielipide- ja markkinatutkimusta varten.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

-

Muut oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä meille.

-

Yhteydenotto

Vastaamme mielellämme tietosuojaan sekä muihin Venekankaat.fi liittyviin kysymyksiin sähköpostitse mail@venekankaat.fi kautta.